Biogeografie

Katastr obce Lazsko náleží přirozenou vegetací do jednotky acidofilních bučin a jedlin.Jsou to druhově chudé bučiny a jedliny minerálně chudých silikátových půd v submontánním až supramontánním stupni.
Hlavní zastoupení v oblasti Lazska mají bikové bučiny (Luzulo-Fagetum). Vyznačují se jednoduchou vertikální členitostí – jen stromové a bylinné patro. Stromové patro tvoří největší měrou buky (Fagus sylvatica) mnohem méně jsou zastoupeny duby (Quercus sp.) a lípy (Tilia sp.).Nepříznivé podmínky měly vliv na vyhynutí větši jedlí(Abies alba). Bylinné patro závisí na půdních podmínkách a nadmořské výšce. Vyskytují se zde Luzula luzuloides,Deschampsia flexuosa řídce pak Calamagrostis arundinacea,Vaccinium myrtillus a Poa nemoralis (Neuhåuslová, 1998 )

Culek (1996) řadí zkoumané území do hercynské podprovincie a přesněji pak do Blatenského bioregionu. Chudá flóra s převahou hercynských druhů zahrnuje málo enklávních druhů. Dominují běžné druhy pahorkatin : černýš(Melaphyrum), sasanka (Anemone sp.) a další.

V bioregionu se vyskytuje běžná fauna zkulturněné hercynské krajiny se západními vlivy:ježek západní, ropucha krátkonohá…). Rybníky a jejich okolí jsou výrazně obohacujícím prvkem (ptáci, měkkýši, vodní a vodomilný hmyz). Hrádecký potok tekoucí katastrem je mimopstruhovou vodou bez zátopového pásma a počítá se s jeho brzkou revitalizací.

První osídlení pochází z doby železné a člověk se zákonitě projevil v krajině. Lesní porosty, nacházející se v severní části katastru, byly většinou nahrazeny jehličnatými monokulturami, dnes v rámci revitalizace míchanými s listnáči. Tyto lesní plochy (96 ha) jsou v mapě ÚSES označovány jako regionální biokoridor důležitý pro migraci zvěře (Lazsko,1992). Na odlesněných plochách převažují pole, pastviny a louky. V katastrálním území jsou čtyři rybníky propojené vodotečí.

Zdroje:

  • Culek,M.,1996,Biogeografické členění České republiky,Praha, Enigma , 347 s.
  • Neuhauslová,Z., 1998,Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky,

Praha, Academia, 341 s.

  • Lazsko přihláška do soutěže ,,Vesnice roku´´, 1992, 8 s.
  • Lazsko – územní plán obce 2000, textová část, Asa projekt Příbram, Příbram 2000.