Přeprava kameniva z š. č. 3 na š. 15

V návaznosti na zkoušku separace rud z kameniva přistoupíme ve středu 12.9.2018

k odtěžení vzorku 1000t z odvalu š. č. 3. Odvoz kameniva proběhne max. ve třech

dnech do pátku 14.9.2018 a přeprava bude směřována na š. 15, kde provedeme

roztřídění pomocí mobilního třídiče na frakce, které potřebujeme vyzkoušet

na pronajatém zařízení (rentgenová separace uranových a polymetalických rud).

Zajištění odtěžení a monitoringu proběhne dle schváleného programu monitorování

na základě vydaného rozhodnutí (zasílám přílohou).

S pozdravem

 

Ing. Zbyněk Skála

ředitel o. z.

 

ROZHODNUTÍ – Ověření technologie separace polymetalických a uranových rud