Fotografie

Den matek - výrobky

Dne 5. 5. 2019 probíhalo na sále obecního úřadu pod vedením Radky Kopičkové tvoření dárečků ke Dni matek.

Farmářský trh

Farmářský a řemeslný trh proběhl pod záštitou MAS Podbrdsko dne 27. 4. 2019 v Březnici (obec Lazsko je členem MAS Podbrdsko)

Výsadba zeleně - iniciativa občanů

V neděli 14. 4. odpoledne i přes méně příznivé počasí probíhala výsadba čtyřiceti keřů u místní čističky odpadních vod. Jednalo se o aktivitu manželů Lánských za částečné finanční spoluúčasti obce Lazsko. Na druhé straně obce v Průhonu se konala další akce, při které vysadili Audovi dva ořešáky. Vedení obce děkuje za Vaši aktivitu a snahu "mít to v obci a přilehlém okolí hezčí".

Ukliďme Česko 2019

Obec Lazsko se již tradičně ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Žežice zapojila počtvrté do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Sraz účastníků byl v sobotu 13. dubna ve 14 hod. u obecního znaku. Zde byly rozdány pracovní rukavice a pytle. Za velký úspěch pořadatelé považují počet dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu rozhodli do akce zapojit. Tři úklidové skupiny šly po různých trasách ke společnému cíli, kterým byla myslivecká chata. Samotný úklid probíhal podél silnice směrem na Milín (kde bývá nejvíce nepořádku od neukázněných řidičů) až „ke křížku“, dále pak kolem rybníku Stříbrný a v lese směrem k Památníku Vojna. V blízkosti židovského hřbitova a haldy Kamenná byly zlikvidovány černé skládky - navozené pytle s odpadem. Na myslivecké chatě byla akce ukončena. Zde se účastníci občerstvili a pobavili. Během volné zábavy si opekli na ohni uzeniny. Pro menší dobrovolníky za snahu a pomoc připravil Myslivecký spolek Žežice s obcí Lazsko drobné dárečky s mysliveckou tématikou. Je třeba dodat, že myslivci sami před zahájením akce uklidili část lesa od navezených odpadků. Velkým překvapením pro všechny účastníky bylo množství sebraného nepořádku. Zarážející je, že když už si někdo dá tu práci a nepotřebné věci naloží na vozík či valník, tak proč místo do sběrného dvora či skládku zamíří do lesa… Je vidět, že výchova k ekologii a úcta k přírodě není v dnešní hektické a uspěchané době samozřejmostí. Pocit ze záslužné a dobře odvedené práce byl odměnou všem účastníkům akce.

Masopust 2019

V sobotu 23.2.2019 proběhl v obci Lazsko již třetí novodobý Masopust. Zahájení proběhlo tradičně ve 14 hodin u obecního znaku, odkud se vydal průvod po obci. Jak je z fotek patrné, počasí v letošním roce přálo. Celá akce byla zakončena na sále obecního úřadu, kde bylo připraveno nejen pohoštění, ale i zábava jako soutěže pro malé i velké či hudba, která hrála k poslechu i tanci... Organizátoři děkuji všem, kteří se zúčastnili masopustního průvodu a také těm spoluobčanům, kteří se rozhodli vpustit průvod do svých příbytků.

Tříkrálová sbírka 2019

V neděli 6. ledna navštívili naše příbytky tři králové, aby nejen přijali bohulibé dary, ale též mohli potěšit koledou s požehnáním pro další rok. Letos jsme třem králům darovali rekordních 6.351,- Kč. Výtěžek z tříkrálové sbírky pomůže nemocným, osobám se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším. Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. Většina vybraných prostředků zůstane pro místní charity. Příbramská Farní charita použije prostředky na nákup vozu pro dopravu pečovatelky ke klientům pečovatelské služby. Děkuji třem králům – sourozencům Barunce a Ondrovi Němcovým a Danielovi Bártíkovi i muzikantce Veronice Hrubé za jejich obětavou službu. Stáňa Walenková

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Dne 8. 5. 2018 došlo k terénním úpravám kolem kapličky. Jedná se o polorozpadlou kapličku na hranici katastru Kamenné (Milína) a Lazska. Brigády se zúčastlili jak zástupci obce Lazsko tak i Kamenné. Věřím, že časem dojde k opravě i samotné kapličky. Na celé akci, je potěšující, že se jednalo o aktivitu, která vzešla přímo od obyvatel Lazska a Kamenné. Za naši obec se jednalo o manžele Lánských.

Ukliďme Česko 2018

Obec Lazsko se ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Žežice zapojila již potřetí do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Sraz účastníků byl v sobotu 7. dubna ve 14 hod. u obecního znaku. Zde byly rozdány rukavice a pytle, které poskytli celorepublikoví organizátoři, dále pak drobné občerstvení pro nejmladší účastníky. Vzhledem ke slunečnému počasí jistě přišlo vhod. Za velký úspěch pořadatelé považují to, že účastníci akce se rozdělili do pěti úklidových skupin. Takovýto velký počet byl vytvořen poprvé. Skupiny šly po různých trasách ke společnému cíli, kterým byla myslivecká chata u Památníku Vojna. Samotný úklid probíhal podél silnice směrem na Ostrov, kde byla likvidována černá skládka v porostu a na druhou stranu na Milín, „ke křížku“ a vjezdu do areálu Ligmetu, dále pak kolem rybníku Stříbrný a lesem směrem k Památníku Vojna. Na myslivecké chatě byla akce ukončena. Zde se účastníci občerstvili a pobavili. Během volné zábavy si opekli na ohni uzeniny, zakousli sladkost, jak kdo podle chuti chtěl. Pro menší dobrovolníky za snahu a pomoc připravil Myslivecký spolek Žežice drobné dárečky s mysliveckou tématikou. Kdo chtěl, mohl si nechat „vytetovat“ rostlinný či zvířecí motiv. Je vidět, že výchova k ekologii a úcta k přírodě není v dnešní době samozřejmostí, a proto je dobře, že se do této akce zapojili i ti nejmenší. Pocit ze záslužné a dobře odvedené práce byl odměnou všem účastníkům akce.

Masopust 2018

Dne 17. února 2018 proběhl druhý ročník obecního masopustu. Organizátoři děkuji všem, kteří se zúčastnili masopustního průvodu a také těm spoluobčanům, kteří se rozhodli vpustit průvod do svých příbytků. Celý masopust byl zakončen v obecním opraveném hostinci, kde bylo připraveno pohoštění.

Tři králové 2018

K + M + B + 2 0 1 8 My tři králové jdeme k Vám ... V sobotu 6. ledna jste se mohli opět po roce setkat s třemi králi, kteří v tento den obcházeli Vaše příbytky a označovali je písmeny K+M+B+ 2018 (Christus mansionem benedicat: Ať Kristus požehná tomuto domu). Děkujeme za Vaše milé a mnohde i vskutku originální přijetí, např. v podobě darovaných medů každému králi. Velice si vážíme Vašich štědrých finančních darů, které svou výší překonaly loňský rok. Do kasičky jsme společně přispěli celkem 5.671 Kč. Z našich darů byly v minulých letech podpořeny projekty: Adopce na dálku, ZŠ Milín, MŠ Milín, ALKA Příbram o. p. s., Slůňata Tochovice, Skaut Slivice, MŠ Pečice, obec Smolotely, sdružení Za komíny o. s., pomoc po zemětřesení v Nepálu, kompenzační pomůcky handicapovaným a Charita Příbram. V letošním roce byl podán projekt, aby výtěžek sbírky byl věnován z části opět Adopci na dálku, z části ZŠ Milín na projekt etické výchovy. Za koledníky Stáňa Walenková Výsledek letošního novoročního přání v jednotlivých obcích: Milín – 9 kasiček 20 940,- Smolotely, Smolotelky, Draha, Dalskabáty, Hamr, Zalaby 7 226,- Konětopy 4 861,- Lazsko 5 671,- Lešetice 4 387,- Radětice 4 820,- Bohostice 2 188,- Buk 2 870,- Celkem Kč 52 963,-

Advent 2017

V neděli 3. prosince 2017 byl slavnostně nasvícen obecní vánoční strom a zároveň byl zahájen Advent v obci Lazsko. Kulturní program byl poprvé v novodobé historii obecního Adventu zajištěn výhradně občany Lazska. Poděkování patří paní Lánské a Walenkové za přípravu programu v podání děti z obce (hra na hudební nástroje, zpěv a recitace vánočních básní). Posledním bodem kulturního programu byl zpěv nejen vánočních písní pod vedením Radky Kopičkové a dětí, kterých postupem doby přibývalo a nakonec zpívaly téměř všechny přítomné děti. Následovalo nasvícení vánočního stromu a volná zábava. Vedení obce děkuje za pomoc při organizaci této akci manželům Hrubých, Lánských a panu Baborskému a Burešovi. V neposlední řadě všem účinkujícím a rodičům, kteří propůjčili své děti do kulturního programu.

Památka sv. Václava 2017

V neděli 30. září se u kapličky sv. Václava na Stříbrňáku konala bohoslužba u příležitosti svátku sv. Václava.

Výsadba 2017

Na svátek Václava se sešlo několik ochotných dospělých a pár nadšených dětí, aby vysadili stromky podél cesty k Hubenovskému rybníku. Počasí bylo zpočátku hezky podzimně mlhavé. Bylo znát, že nadšenci mají za sebou již několik výsadeb, protože všichni byli velice šikovní, neboť čtyřicet jedna stromků bylo v zemi během svátečního dopoledne. Až půjdete za rok v létě třeba k vyhlídce u anděla, možná vás potěší stín jeřabin, vůně střemchy nebo si ochutnáte třešínku ptačí či hrušku polničku. Dík patří nejen zahradníkům, ale i obci Lazsko za finanční podporu. Eva L.

1. Hasičská fontána na Stříbrňáku

1. Hasičská fontána na Stříbrňáku proběhla dne 23. 9. od 21 hodin. Jednalo se o druhou část akce Loučení s létem. Pod vedením JSDH Obecnice vystoupily hasičské sbory z Rožmitálu pod Třemšínem, Čenkova, Ohrazenice a Drahlína. Nezbývá nic jiného než smeknout před hlavním organizátorem panem Petrem Juříčkem z Obecnice, který dokázal do Lazska dostat dobrovolné hasiče ze spřátelených jednotek. Tito zde ve svém volném čase, bez nároku na jakoukoliv odměnu, předvedli úžasnou hru vody, světla a hudby. Zhruba 150ti přihlížejícím připravili nevšední zážitek, na který budou dlouho vzpomínat, soudě tak alespoň podle prvních ohlasů. Dá se tedy říci, že klidová odpočinková zóna kolem Stříbrňáku našla nové kulturní využití, na akci, kdy se občané sejdou popovídají a ještě jsou obohaceni o nevšední kulturní zážitek. Jeden z ohlasů na akci: Vždycky znovu mě udiví a rozradostní, když vidím obětavé lidi, kteří se dovedou nadchnout a potěšit druhé. Tento zážitek jsem měla 23.9.večer u rybníka Stříbrný. Hasiči asi pěti sborů a další pomocníci, vytvořili díky stříkačkám fontánu, kterou vzdali poctu vodě a zamávali létu. Barevnými světlomety docílili zajímavých efektů. Vše bylo doprovázeno hudbou. Celou sobotu bylo nečekaně hezké a teplé počasí a tak bylo i příjemným zážitkem dojít až k břehu rybníka a nechat se pohradit vodní mlhou. Další nádheru vytvořili pomocí světel a kapiček vody. Vodní stěna, nebo spíše vysoký vlnící se závoj , kde se třpytili drobné vodní perly. Díky vodo, díky ochotní účinkující.

Loučení s létem 2017

Dne 23. 9. 2017 proběhlo rozloučení s prázdninami na dětském hřišti. Tuto akci pořádala obec ve spolupráci s JSDH Obecnice a Rožmitál pod Třemšínem. Děkujeme všem hasičům, kteří přijeli a pomohli uspořádat velmi povedenou akci pro děti z Lazska i okolí. Hasiči přítomným předvedli dva akční zásahy – vyproštění zraněného z havarovaného vozidla a uhašení hořícího vozidla. Tři desítky dětí povozili v hasičských vozech a seznámili je s hasičskou technikou a vybavením. Ukázky byly proloženy soutěžemi, za které děti získaly věcné i sladké odměny. Vedení obce děkujeme manželům Kopičkovým a Václavu Kopičkovi za uspořádání soutěží. Pracovníkům VPP a v neposlední řadě panu Vaňáčovi za úpravu místa konání

Dětské odpoledne 11. 6. 2017

Dne 11. 6. 2017 obec Lazsko uspořádala ve spolupráci s divadelní společností Půlnoc, Divadlem Gymnázia pod Svatou Horou a SDH Obecnice dětské odpoledne. Odpoledne začalo ve 13 hodin divadelním představením Hrátky s čertem. Jednalo se o klasickou divadelní hru Jana Drdy ve velmi kvalitním nastudování Divadla Gymnázia pod Svatou Horou. Po skončení představení následovaly soutěže o ceny, opékání vuřtů, volná zábava... Dětské odpoledne bylo zakončeno pěnovou tečkou v podání SDH Obecnice. V pěnovém moři se vykoupali a zablbli si jak naši nejmenší, tak i někteří z dospělých. Během celého odpoledne byl k dispocici skákací nafukovací hrad, kde našli své místo zejména ti opravdu nejmenší. Organizátoři akce byli překvapeni vysokou účastí děti, která velmi potěšila o to více, neboť v okolních vesnicích Ostrov a Tochovice probíhaly též dětské akce.

Ukliďme Česko 2017

Obec Lazsko se ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Žežice zapojila již podruhé do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Sraz účastníků byl v sobotu 8. dubna ve 14 hod. u obecního znaku. Zde byly rozdány rukavice a pytle, které poskytli celorepublikoví organizátoři. Za velký úspěch pořadatelé považují to, že se akce zúčastnilo více dobrovolníků než v loňském roce. Tři úklidové skupiny šly po různých trasách ke společnému cíli, kterým byla myslivecká chata. Samotný úklid probíhal podél silnice směrem na Milín až „ke křížku“, dále pak kolem rybníku Stříbrný a v lese směrem k Památníku Vojna. V blízkosti odvalu haldy byly zlikvidovány černé skládky. Na myslivecké chatě byla akce ukončena. Zde se účastníci občerstvili a pobavili. Během volné zábavy si opekli na ohni uzeniny, zakousli sladkost, jak kdo podle chuti chtěl. Pro menší dobrovolníky za snahu a pomoc připravil Myslivecký spolek Žežice drobné dárečky s mysliveckou tématikou. Je třeba dodat, že myslivci sami před zahájením akce uklidili větší skládku poblíž židovského hřbitova. Velkým překvapením pro všechny účastníky bylo to, že připravený velký kontejner na odvoz nepořádku byl plný. Zarážející je, že když už si někdo dá tu práci a nepotřebné věci naloží na vozík či valník, tak proč místo do sběrného dvora zamíří do lesa… Je vidět, že výchova k ekologii a úcta k přírodě není v dnešní době samozřejmostí. Pocit ze záslužné a dobře odvedené práce byl odměnou všem účastníkům akce.

Masopust 2017

V sobotu 11. 3. 2017 proběhl v obci první novodobý masopust. více viz http://www.zpravypribram.cz/v-laszku-obnovili-masopust/

Tři králové

Tříkrálová sbírka 2017 V první polovině ledna probíhala v rozličných místech České republiky Tříkrálová sbírka. Také občané Lazska měli možnost přispět koledníkům do zapečetěných pokladniček s logem Charity ČR. Za Milín a okolní obce bylo vybráno celkem 40.478,- Kč (celkem bylo v milínském regionu 15 pokladniček). Občané Lazska přispěli do pokladničky 4.441,- Kč. Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo v našem regionu, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita Praha, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. V našem regionu bude převážná část výnosu použita na nákup vozu pro přepravu klientů Farní charity Příbram, která se stará o cca 47 starších občanů z našeho regionu. Dále bude jako každoročně podpořen projekt Adopce na dálku částkou 7.000,- Kč. Charita Praha využije výtěžek např. na nový výtah pro Centrum pro tělesně postižené Fatima v Praze – Třeboradicích, pomoc rodinám s dětmi v tísni, založení charitního komunitního centra v Kolíně, provoz České nemocnice v Ugandě, úhradu za ošetření lidí bez zdravotního pojištění v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a řadu dalších. Chtěla bych moc poděkovat koledníkům Kačce, Daníkovi, Matějovi a též i Verče, kteří věnovali této dobročinné akci celou první lednovou sobotu. I přes to, že bylo pěkně mrazivo, s nadšením i s velkou dávkou zodpovědnosti zazpívali u otevřených dveří známou tříkrálovou koledu a s požehnáním věnovali drobný dárek - tříkrálové cukry a kalendáříky. A především děkuji i všem dárcům za projevenou štědrost a za milé přijetí koledníků. Stáňa Walenková

Cesta k Ostrovu - obecní dotace

Dva stromky dubu letního byly vysazeny dne 17. listopadu 2016. Na státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii - jako připomenutí událostí roku 1989, kdy v ČR padl komunistický režim. Část nákladů byla pokryta dotačním titulem obce Lazsko (žadatel ing. Petr Walenka). Na realizaci projektu se dále podíleli tito sponzoři: Petr Walenka z Lazska, Karel Walenka z Lazska, Petr Hrubý z Lazska a Václav Hrubý z Tochovic. Jako součást projektu byla navíc v létě 2016 vysekána cesta na pozemku obce 571/1 v k.ú. Lazsko z Lazska do Ostrova, aby tak mohla fungovat pro pěší a cyklisty.

Advent 2016

V neděli 27. listopadu 2016 byl slavnostně nasvícen obecní vánoční strom a zároveň byl zahájen Advent v obci Lazsko. Kulturní program zahájilo uskupení Astoriabrass a dále pak pokračoval program v podání děti z obce (hra na hudební nástroje, zpěv a recitace vánočních básní). Následovalo nasvícení vánočního stromu a volná zábava. Vedení obce děkuje za pomoc při organizaci této akci manželům Hrubých, Lánských, Audových a panu Baborskému. V neposlední řadě všem účinkujícím a rodičům, kteří propůjčili své děti do kulturního programu.

sázení hrušní

V sobotu 22. 10. 2016 za finančního přispěni obce Lazsko proběhlo za nevlídného počasí sázení hrušní. Můžeme je vidět u cesty za truhlářstvím Soukup. Stará výsadba už odchází a rádi bychom jí postupně nahradili novou. Doposud jsme sázeli stromy, které jsou prospěšné spíše zvířatům, tyto by mohly být prospěšné i lidem. Bylo zasazeno a oploceno šest stromků. Dva jsou letní, dva podzimní a dva zimní. Přejeme jim, aby prospívaly a dařilo se jim. Josef Lánský

Památka sv. Václava 2016

Dne 29. 9. 2016 byla u kapličky uctěna památka sv. Václava

MAS Farmářský trh

Farmářský a řemeslný trh dne 24. 9. 2016 v Rožmitále pod Třemšínem (obec Lazsko je členem MAS Podbrdsko)

Dětské odpoledne

Koncem letošních prázdnin byly na dětském hřišti za peníze obce osazeny dva nové herní prvky. Pan Vladimír Vaňáč v rámci sponzorského daru nechal u nových herních prvků osázet zeleň a zakoupil dvě lavičky. Toto hřiště mělo být dětem symbolicky předáno dne 17. 9. 2016 v rámci dětského odpoledne. Pro nepřízeň počasí se muselo zaimprovizovat a celá akce se musela odehrát na sále místního obecního úřadu. V první části odpoledne nejen naši nejmenší, ale i dospělí zhlédli divadelní pohádku O Perníchajdě, kterou zahrála divadelní společnost Půlnoc. Po drobném občerstvení v Osvěžovně U Václava následovala soutěžní část odpoledního programu. Obec Lazsko opět děkuji panu Vladimíru Vaňáčovi za sponzorský dar ve formě sladkostí. Po téměř čtyřech společně strávených hodinách jsme se rozešli do svých domovů a snad nikdo nelitoval příjemně stráveného odpoledne.

Sázení zeleně na Stříbrňáku

Dne 24. dubna 2016 proběhlo pod vedením manželů Lánských z Lazska sázení zeleně na Stříbrňáku. Zasadit si „svůj“ strom přišli nejen občané Lazska ale i z nedalekého Milína. Potěšující byla zejména účast dětí, které pomáhaly velmi usilovně, za což byly odměněny drobnými sladkostmi. Některé z nich v dospělosti budou třeba ve stínu „své“ lípy odpočívat. Během samotné akce bylo mnoho zábavy a ani nevadil drobný deštík, který se občas z oblohy spustil. Pořádně pršet začalo, až když bylo vše hotovo, což ničemu nevadilo a naopak zasazené stromky byly zality.

Ukliďme Česko

Dne 9. 4. 2016 se obec Lazsko připojila k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Tři úklidové skupinky šly po různé trase ke společnému cíli, kterým byla myslivecká chata na Vojně. Zde si účastníci akce opekli vuřty na ohni a ti menší obdrželi za svoji snahu sladkosti a drobné dárečky. Pocit ze záslužné a dobře odvedené práce byl odměnou všem.

Pracovní jednání

Dne 30. 3. 2016 se v Lazsku uskutečnilo pracovní jednání starostů Milínské větve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

Zahájení adventu 2015

Dne 28. 11. 2015 byl nasvícen obecní vánoční stom a zároveň byla zapálena první adventní svíce na věnci.

Památka sv. Václava 2015

Dne 26. 9. 2015 byla u kapličky uctěna památka sv. Václava

MAS Podbrdsko

Farmářský a řemeslný trh dne 26. 9. 2015 v Rožmitále pod Třemšínem (obec Lazsko je členem MAS Podbrdsko)

Čištění 1. a 2 usazovací nádrže ČOV

Ve dnech 14. až 17. října 2015 došlo k částečnému čištění místní ČOV za přispění Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

Sázení zeleně ke Stříbrňáku

Dne 16. 5. 2015 proběhlo za přispění části občanů Lazska osázení zeleně ke Stříbrňáku. Zasázeny byly podél cesty stromy i keře. Tímto počinem zde zanecháváme trvalé hodnoty jak nám, tak i budoucí generaci.

Oslavy honebního společenstva

Dne 13. září proběhly oslavy výročí založení honebního společenstva.

Betlémské světlo

Dne 22. 12. 2013 si mohli občané Lazsko přijít zazpívat vánoční písně a do svých domovů si pak odnesli betlémské světlo

Vánoční strom

Dne 1. 12. 2013 byl nasvícen vánoční strom v Lazsku, všem zainteresovaným Obec Lazsko děkuje za organizaci

Památka sv. Václava

V sobotu 28. 9. 2013 na vrchu Stříbrném byla uctěna památka sv. Václava

Dětský den

Ptačí pohled

kaplička

kaplička obec

Čarodějnice

Velká voda

Mikuláš