Fotografie

Ukliďme Česko 2017

Obec Lazsko se ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Žežice zapojila již podruhé do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Sraz účastníků byl v sobotu 8. dubna ve 14 hod. u obecního znaku. Zde byly rozdány rukavice a pytle, které poskytli celorepublikoví organizátoři. Za velký úspěch pořadatelé považují to, že se akce zúčastnilo více dobrovolníků než v loňském roce. Tři úklidové skupiny šly po různých trasách ke společnému cíli, kterým byla myslivecká chata. Samotný úklid probíhal podél silnice směrem na Milín až „ke křížku“, dále pak kolem rybníku Stříbrný a v lese směrem k Památníku Vojna. V blízkosti odvalu haldy byly zlikvidovány černé skládky. Na myslivecké chatě byla akce ukončena. Zde se účastníci občerstvili a pobavili. Během volné zábavy si opekli na ohni uzeniny, zakousli sladkost, jak kdo podle chuti chtěl. Pro menší dobrovolníky za snahu a pomoc připravil Myslivecký spolek Žežice drobné dárečky s mysliveckou tématikou. Je třeba dodat, že myslivci sami před zahájením akce uklidili větší skládku poblíž židovského hřbitova. Velkým překvapením pro všechny účastníky bylo to, že připravený velký kontejner na odvoz nepořádku byl plný. Zarážející je, že když už si někdo dá tu práci a nepotřebné věci naloží na vozík či valník, tak proč místo do sběrného dvora zamíří do lesa… Je vidět, že výchova k ekologii a úcta k přírodě není v dnešní době samozřejmostí. Pocit ze záslužné a dobře odvedené práce byl odměnou všem účastníkům akce.

Masopust 2017

V sobotu 11. 3. 2017 proběhl v obci první novodobý masopust. více viz http://www.zpravypribram.cz/v-laszku-obnovili-masopust/

Tři králové

Tříkrálová sbírka 2017 V první polovině ledna probíhala v rozličných místech České republiky Tříkrálová sbírka. Také občané Lazska měli možnost přispět koledníkům do zapečetěných pokladniček s logem Charity ČR. Za Milín a okolní obce bylo vybráno celkem 40.478,- Kč (celkem bylo v milínském regionu 15 pokladniček). Občané Lazska přispěli do pokladničky 4.441,- Kč. Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo v našem regionu, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita Praha, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. V našem regionu bude převážná část výnosu použita na nákup vozu pro přepravu klientů Farní charity Příbram, která se stará o cca 47 starších občanů z našeho regionu. Dále bude jako každoročně podpořen projekt Adopce na dálku částkou 7.000,- Kč. Charita Praha využije výtěžek např. na nový výtah pro Centrum pro tělesně postižené Fatima v Praze – Třeboradicích, pomoc rodinám s dětmi v tísni, založení charitního komunitního centra v Kolíně, provoz České nemocnice v Ugandě, úhradu za ošetření lidí bez zdravotního pojištění v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a řadu dalších. Chtěla bych moc poděkovat koledníkům Kačce, Daníkovi, Matějovi a též i Verče, kteří věnovali této dobročinné akci celou první lednovou sobotu. I přes to, že bylo pěkně mrazivo, s nadšením i s velkou dávkou zodpovědnosti zazpívali u otevřených dveří známou tříkrálovou koledu a s požehnáním věnovali drobný dárek - tříkrálové cukry a kalendáříky. A především děkuji i všem dárcům za projevenou štědrost a za milé přijetí koledníků. Stáňa Walenková

Cesta k Ostrovu - obecní dotace

Dva stromky dubu letního byly vysazeny dne 17. listopadu 2016. Na státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii - jako připomenutí událostí roku 1989, kdy v ČR padl komunistický režim. Část nákladů byla pokryta dotačním titulem obce Lazsko (žadatel ing. Petr Walenka). Na realizaci projektu se dále podíleli tito sponzoři: Petr Walenka z Lazska, Karel Walenka z Lazska, Petr Hrubý z Lazska a Václav Hrubý z Tochovic. Jako součást projektu byla navíc v létě 2016 vysekána cesta na pozemku obce 571/1 v k.ú. Lazsko z Lazska do Ostrova, aby tak mohla fungovat pro pěší a cyklisty.

Advent 2016

V neděli 27. listopadu 2016 byl slavnostně nasvícen obecní vánoční strom a zároveň byl zahájen Advent v obci Lazsko. Kulturní program zahájilo uskupení Astoriabrass a dále pak pokračoval program v podání děti z obce (hra na hudební nástroje, zpěv a recitace vánočních básní). Následovalo nasvícení vánočního stromu a volná zábava. Vedení obce děkuje za pomoc při organizaci této akci manželům Hrubých, Lánských, Audových a panu Baborskému. V neposlední řadě všem účinkujícím a rodičům, kteří propůjčili své děti do kulturního programu.

sázení hrušní

V sobotu 22. 10. 2016 za finančního přispěni obce Lazsko proběhlo za nevlídného počasí sázení hrušní. Můžeme je vidět u cesty za truhlářstvím Soukup. Stará výsadba už odchází a rádi bychom jí postupně nahradili novou. Doposud jsme sázeli stromy, které jsou prospěšné spíše zvířatům, tyto by mohly být prospěšné i lidem. Bylo zasazeno a oploceno šest stromků. Dva jsou letní, dva podzimní a dva zimní. Přejeme jim, aby prospívaly a dařilo se jim. Josef Lánský

Památka sv. Václava 2016

Dne 29. 9. 2016 byla u kapličky uctěna památka sv. Václava

MAS Farmářský trh

Farmářský a řemeslný trh dne 24. 9. 2016 v Rožmitále pod Třemšínem (obec Lazsko je členem MAS Podbrdsko)

Dětské odpoledne

Koncem letošních prázdnin byly na dětském hřišti za peníze obce osazeny dva nové herní prvky. Pan Vladimír Vaňáč v rámci sponzorského daru nechal u nových herních prvků osázet zeleň a zakoupil dvě lavičky. Toto hřiště mělo být dětem symbolicky předáno dne 17. 9. 2016 v rámci dětského odpoledne. Pro nepřízeň počasí se muselo zaimprovizovat a celá akce se musela odehrát na sále místního obecního úřadu. V první části odpoledne nejen naši nejmenší, ale i dospělí zhlédli divadelní pohádku O Perníchajdě, kterou zahrála divadelní společnost Půlnoc. Po drobném občerstvení v Osvěžovně U Václava následovala soutěžní část odpoledního programu. Obec Lazsko opět děkuji panu Vladimíru Vaňáčovi za sponzorský dar ve formě sladkostí. Po téměř čtyřech společně strávených hodinách jsme se rozešli do svých domovů a snad nikdo nelitoval příjemně stráveného odpoledne.

Sázení zeleně na Stříbrňáku

Dne 24. dubna 2016 proběhlo pod vedením manželů Lánských z Lazska sázení zeleně na Stříbrňáku. Zasadit si „svůj“ strom přišli nejen občané Lazska ale i z nedalekého Milína. Potěšující byla zejména účast dětí, které pomáhaly velmi usilovně, za což byly odměněny drobnými sladkostmi. Některé z nich v dospělosti budou třeba ve stínu „své“ lípy odpočívat. Během samotné akce bylo mnoho zábavy a ani nevadil drobný deštík, který se občas z oblohy spustil. Pořádně pršet začalo, až když bylo vše hotovo, což ničemu nevadilo a naopak zasazené stromky byly zality.

Ukliďme Česko

Dne 9. 4. 2016 se obec Lazsko připojila k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Tři úklidové skupinky šly po různé trase ke společnému cíli, kterým byla myslivecká chata na Vojně. Zde si účastníci akce opekli vuřty na ohni a ti menší obdrželi za svoji snahu sladkosti a drobné dárečky. Pocit ze záslužné a dobře odvedené práce byl odměnou všem.

Pracovní jednání

Dne 30. 3. 2016 se v Lazsku uskutečnilo pracovní jednání starostů Milínské větve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

Zahájení adventu 2015

Dne 28. 11. 2015 byl nasvícen obecní vánoční stom a zároveň byla zapálena první adventní svíce na věnci.

Památka sv. Václava 2015

Dne 26. 9. 2015 byla u kapličky uctěna památka sv. Václava

MAS Podbrdsko

Farmářský a řemeslný trh dne 26. 9. 2015 v Rožmitále pod Třemšínem (obec Lazsko je členem MAS Podbrdsko)

Čištění 1. a 2 usazovací nádrže ČOV

Ve dnech 14. až 17. října 2015 došlo k částečnému čištění místní ČOV za přispění Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

Sázení zeleně ke Stříbrňáku

Dne 16. 5. 2015 proběhlo za přispění části občanů Lazska osázení zeleně ke Stříbrňáku. Zasázeny byly podél cesty stromy i keře. Tímto počinem zde zanecháváme trvalé hodnoty jak nám, tak i budoucí generaci.

Oslavy honebního společenstva

Dne 13. září proběhly oslavy výročí založení honebního společenstva.

Betlémské světlo

Dne 22. 12. 2013 si mohli občané Lazsko přijít zazpívat vánoční písně a do svých domovů si pak odnesli betlémské světlo

Vánoční strom

Dne 1. 12. 2013 byl nasvícen vánoční strom v Lazsku, všem zainteresovaným Obec Lazsko děkuje za organizaci

Památka sv. Václava

V sobotu 28. 9. 2013 na vrchu Stříbrném byla uctěna památka sv. Václava

Dětský den

Ptačí pohled

kaplička

kaplička obec

Čarodějnice

Velká voda

Mikuláš